ค้นหา

 การใช้วัตถุดิบที่มีในท้องถิ่นเพื่อผลิตแอลกอฮอล์
รหัส : 04002258
โครงการ : การใช้วัตถุดิบที่มีในท้องถิ่นเพื่อผลิตแอลกอฮอล์
Project : Alcohol Production From Locally Available raw Materials.
ประเภทการวิจัย : การวิจัยประยุกต์
งบประมาณ : -
ปีที่สิ้นสุด : N/A
สาขา NRCT : สาขาเกษตรศาสตร์และชีววิทยา
หน่วยงานระดับกรม : สถาบันค้นคว้าและพัฒนาผลิตภัณฑ์อาหาร
หน่วยงานระดับกระทรวง : มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
ขอบเขตการวิจัย : -
วัตถุประสงค์ :
-
นักวิจัย :

มาลัย บุญรัตนกรกิจ

ประดิษฐ์ ครุวัณณา

ปราโมทย์ ธรรมรัตน์

ลาวัณย์ ไกรเดช

สมบูรณ์ ผู้พัฒน์
สำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ (วช.)
ที่อยู่: 196 ถนนพหลโยธิน แขวงลาดยาว เขตจตุจักร กทม. 10900
ดาวน์โหลดคู่มือการใช้งาน  อีเมลล์ : ridm@nrct.go.th