ค้นหา

 การผสมพันธุ์ยีสต์ทนเกลือเพื่อการหมักแอลกอฮอล์
รหัส : 04002254
โครงการ : การผสมพันธุ์ยีสต์ทนเกลือเพื่อการหมักแอลกอฮอล์
Project : Hybridization of Halotolerant yeast for Alcohol Fermentation.
ประเภทการวิจัย : การวิจัยประยุกต์
งบประมาณ : -
ปีที่สิ้นสุด : พ.ศ. 2532
สาขา NRCT : สาขาเกษตรศาสตร์และชีววิทยา
หน่วยงานระดับกรม : คณะวิทยาศาสตร์
หน่วยงานระดับกระทรวง : มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
ขอบเขตการวิจัย : -
วัตถุประสงค์ :
-
นักวิจัย :

สาวิตรี ลิ่มทอง

จรูญ คำนวณตา

ปราโมทย์ ธรรมรัตน์

มณี ตันติรุ่งกิจ

วิเชียร ยงมานิตชัย
สำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ (วช.)
ที่อยู่: 196 ถนนพหลโยธิน แขวงลาดยาว เขตจตุจักร กทม. 10900
ดาวน์โหลดคู่มือการใช้งาน  อีเมลล์ : ridm@nrct.go.th