ค้นหา

 การทดสอบฤทธิ์ทางชีวภาพของสารสกัดหยาบที่ได้จากเชื้อราสาเหตุโรคในแมลง : Beauveria bassiana และBeauveria brongniartii
รหัส : 04540867
โครงการ : การทดสอบฤทธิ์ทางชีวภาพของสารสกัดหยาบที่ได้จากเชื้อราสาเหตุโรคในแมลง : Beauveria bassiana และBeauveria brongniartii
Project : Biological Activities of Crude Extracts from Entomopathogenic Fungi : Beauveria bassiana and Beauveria brongniartii.
ประเภทการวิจัย : การวิจัยประยุกต์
งบประมาณ : -
ปีที่สิ้นสุด : พ.ศ. 2554
สาขา NRCT : สาขาเกษตรศาสตร์และชีววิทยา
หน่วยงานระดับกรม : สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง
หน่วยงานระดับกระทรวง : กระทรวงศึกษาธิการ
ขอบเขตการวิจัย : -
วัตถุประสงค์ :
  1. ศึกษาวิธีการสกัดของสารสกัดหยาบที่ได้จาก B. bassiana และ B. brongniartii
  2. ศึกษาถึงฤทธิ์ต้านจุลินทรีย์ของสารสกัดหยาบที่ได้จาก B. bassiana และ B. brongniartii ที่ระดับความเข้มข้นต่าง ๆ
  3. ศึกษาความเป็นพิษของสารสกัดหยาบที่ได้จาก B. bassiana และ B. bro
นักวิจัย :

สุพัตรา โพธิ์เอี่ยม
สำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ (วช.)
ที่อยู่: 196 ถนนพหลโยธิน แขวงลาดยาว เขตจตุจักร กทม. 10900
ดาวน์โหลดคู่มือการใช้งาน  อีเมลล์ : ridm@nrct.go.th