ค้นหา

 การศึกษาสารในอาหารเลี้ยงเชื้อ Burkholderia ที่กระตุ้นการสร้าง ใน THP-1 cell line
รหัส : 04192698
โครงการ : การศึกษาสารในอาหารเลี้ยงเชื้อ Burkholderia ที่กระตุ้นการสร้าง ใน THP-1 cell line
Project : -
ประเภทการวิจัย : การวิจัยพื้นฐาน
งบประมาณ : -
ปีที่สิ้นสุด : พ.ศ. 2556
สาขา NRCT : สาขาวิทยาศาสตร์เคมีและเภสัช
หน่วยงานระดับกรม : มหาวิทยาลัยขอนแก่น
หน่วยงานระดับกระทรวง : กระทรวงศึกษาธิการ
ขอบเขตการวิจัย : -
วัตถุประสงค์ :
  1. ศึกษาถึงผลของตัวเชื้อ B. pseudomalleiและB. thailandensisทั้งตัวเป็น(live)ต่อการเปลี่ยนแปลงรูปร่างและการตายของเซลล์ THP-1
  2. ศึกษาการกระตุ้น lL-6และ lL-12ของตัวเชื้อB. pseudomalleiและB thailandensisทั้งตัวเป็นและตัวตายตลอดจน200KDa antigen ในcell THP-1
นักวิจัย :

รศนา วงศ์รัตนชีวิน
สำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ (วช.)
ที่อยู่: 196 ถนนพหลโยธิน แขวงลาดยาว เขตจตุจักร กทม. 10900
ดาวน์โหลดคู่มือการใช้งาน  อีเมลล์ : ridm@nrct.go.th