ค้นหา

 กรรมวิธีการผลิตหอยลายบรรจุกระป๋อง
รหัส : 04002242
โครงการ : กรรมวิธีการผลิตหอยลายบรรจุกระป๋อง
Project : Processing Preservation of Canned Baby Clams.
ประเภทการวิจัย : การวิจัยประยุกต์
งบประมาณ : -
ปีที่สิ้นสุด : พ.ศ. 2531
สาขา NRCT : สาขาเกษตรศาสตร์และชีววิทยา
หน่วยงานระดับกรม : สถาบันค้นคว้าและพัฒนาผลิตภัณฑ์อาหาร
หน่วยงานระดับกระทรวง : มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
ขอบเขตการวิจัย : -
วัตถุประสงค์ :
-
นักวิจัย :

บุหลัน พิทักษ์ผล

กาญจนารัตน์ ทวีสุข

ชุมสาย สีลวานิช

พรทิพย์ เจริญธรรมวัฒน์

เพ็ญพิมล จาตุรนต์รัศมี

อรพิน ชัยประสพ

อุไร เผ่าสังข์ทอง
สำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ (วช.)
ที่อยู่: 196 ถนนพหลโยธิน แขวงลาดยาว เขตจตุจักร กทม. 10900
ดาวน์โหลดคู่มือการใช้งาน  อีเมลล์ : ridm@nrct.go.th