ค้นหา

 การศึกษาลักษณะโครงร่างของโคนมทนร้อนที่สัมพันธ์กับการให้ผลผลิตและองค์ประกอบน้ำนม
รหัส : 04192662
โครงการ : การศึกษาลักษณะโครงร่างของโคนมทนร้อนที่สัมพันธ์กับการให้ผลผลิตและองค์ประกอบน้ำนม
Project : The study of dairy type traits in Thermotolerabce Dairy Cattle according to production and milk compositions
ประเภทการวิจัย : การวิจัยประยุกต์
งบประมาณ : -
ปีที่สิ้นสุด : พ.ศ. 2556
สาขา NRCT : สาขาเกษตรศาสตร์และชีววิทยา
หน่วยงานระดับกรม : มหาวิทยาลัยขอนแก่น
หน่วยงานระดับกระทรวง : กระทรวงศึกษาธิการ
ขอบเขตการวิจัย : -
วัตถุประสงค์ :
-
นักวิจัย :

ปาริชาติ คำฤาชา

วิโรจน์ ภัทรจินดา

มนต์ชัย ดวงจินดา

เทวินทร์ วงษ์พระลับ

วุฒิไกร บุญคุ้ม
สำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ (วช.)
ที่อยู่: 196 ถนนพหลโยธิน แขวงลาดยาว เขตจตุจักร กทม. 10900
ดาวน์โหลดคู่มือการใช้งาน  อีเมลล์ : ridm@nrct.go.th