ค้นหา

 การจัดการอาหารระดับชาวบ้านในชนบทของไทย
รหัส : 04002235
โครงการ : การจัดการอาหารระดับชาวบ้านในชนบทของไทย
Project : Food Handling at Village and Household Levels in Thailand.
ประเภทการวิจัย : การวิจัยประยุกต์
งบประมาณ : -
ปีที่สิ้นสุด : N/A
สาขา NRCT : สาขาเกษตรศาสตร์และชีววิทยา
หน่วยงานระดับกรม : สถาบันค้นคว้าและพัฒนาผลิตภัณฑ์อาหาร
หน่วยงานระดับกระทรวง : มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
ขอบเขตการวิจัย : -
วัตถุประสงค์ :
-
นักวิจัย :

บุหลัน พิทักษ์ผล

กัญญา พวงศิริ

เกรียงไกร เมฆวณิชย์

พยอม อัตถวิบูลย์กุล

พึงพิศ ดุลยพัชร์

มัณฑนา ร่วมรักษ์
สำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ (วช.)
ที่อยู่: 196 ถนนพหลโยธิน แขวงลาดยาว เขตจตุจักร กทม. 10900
ดาวน์โหลดคู่มือการใช้งาน  อีเมลล์ : ridm@nrct.go.th