ค้นหา

 ความหลากหลายทางพันธุกรรม การคัดเลือกและการจำแนกสายพันธุ์ของเชื้อราที่เป็นสาเหตุของโรคในแมลง Metarhizium sp. จากพื้นที่การเกษตรในประเทศไทย และการทดสอบประสิทธิภาพของเชื้อที่มีต่อการกำจัดปลวก
รหัส : 04192406
โครงการ : ความหลากหลายทางพันธุกรรม การคัดเลือกและการจำแนกสายพันธุ์ของเชื้อราที่เป็นสาเหตุของโรคในแมลง Metarhizium sp. จากพื้นที่การเกษตรในประเทศไทย และการทดสอบประสิทธิภาพของเชื้อที่มีต่อการกำจัดปลวก
Project : Genetics Variation, Selection and Identification of Entomopathogenic Fungi, Metarhizium sp. from Agricultural Fields in Thailand and its Efficiency for the Control of Termites.
ประเภทการวิจัย : การวิจัยประยุกต์
งบประมาณ : -
ปีที่สิ้นสุด : พ.ศ. 2554
สาขา NRCT : สาขาเกษตรศาสตร์และชีววิทยา
หน่วยงานระดับกรม : สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง
หน่วยงานระดับกระทรวง : กระทรวงศึกษาธิการ
ขอบเขตการวิจัย : -
วัตถุประสงค์ :
  1. บ่งชี้และจัดจำแนกสายพันธุ์เชื้อราในสกุล Metarhizium ที่แยกได้จากแมลง และดินทั้งจากลักษณะทางสัญฐานวิทยา และเทคนิคทางโมเลกุล
  2. ศึกษาความหลากหลายทางพันธุกรรมของเชื้อราสกุล Metarhizium ที่พบในประเทศไทย
  3. ค้นหาเครื่องหมายทางพันธุกรรมในการจัดจำแนก และติด
นักวิจัย :

สุพัตรา โพธิ์เอี่ยม
สำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ (วช.)
ที่อยู่: 196 ถนนพหลโยธิน แขวงลาดยาว เขตจตุจักร กทม. 10900
ดาวน์โหลดคู่มือการใช้งาน  อีเมลล์ : ridm@nrct.go.th