ค้นหา

 การใช้สมการมัลติเปิลรีเกรซซีนหาสภาวะที่เหมาะสม และทำนายผลการหมักแอลกอฮอล์จากกากน้ำตาล
รหัส : 04002211
โครงการ : การใช้สมการมัลติเปิลรีเกรซซีนหาสภาวะที่เหมาะสม และทำนายผลการหมักแอลกอฮอล์จากกากน้ำตาล
Project : -
ประเภทการวิจัย : การวิจัยประยุกต์
งบประมาณ : -
ปีที่สิ้นสุด : N/A
สาขา NRCT : สาขาเกษตรศาสตร์และชีววิทยา
หน่วยงานระดับกรม : สถาบันค้นคว้าและพัฒนาผลิตภัณฑ์อาหาร
หน่วยงานระดับกระทรวง : มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
ขอบเขตการวิจัย : -
วัตถุประสงค์ :
-
นักวิจัย :

ปราโมทย์ ธรรมรัตน์

สมบูรณ์ ผู้พัฒน์
สำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ (วช.)
ที่อยู่: 196 ถนนพหลโยธิน แขวงลาดยาว เขตจตุจักร กทม. 10900
ดาวน์โหลดคู่มือการใช้งาน  อีเมลล์ : ridm@nrct.go.th