ค้นหา

 การประเมินคุณค่าทางโภชนาการและตรวจสอบความปลอดภัย ของปลาป่นอนามัย
รหัส : 04002205
โครงการ : การประเมินคุณค่าทางโภชนาการและตรวจสอบความปลอดภัย ของปลาป่นอนามัย
Project : Nutritional and Safety Evaluation of Roller Dried Fish Product.
ประเภทการวิจัย : การวิจัยพื้นฐานและประยุกต์
งบประมาณ : -
ปีที่สิ้นสุด : N/A
สาขา NRCT : สาขาเกษตรศาสตร์และชีววิทยา
หน่วยงานระดับกรม : สถาบันค้นคว้าและพัฒนาผลิตภัณฑ์อาหาร
หน่วยงานระดับกระทรวง : มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
ขอบเขตการวิจัย : -
วัตถุประสงค์ :
-
นักวิจัย :

บุหลัน พิทักษ์ผล

ผ่องศรี จิตตนูนท์

วิภาภรณ์ ณ ถลาง
สำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ (วช.)
ที่อยู่: 196 ถนนพหลโยธิน แขวงลาดยาว เขตจตุจักร กทม. 10900
ดาวน์โหลดคู่มือการใช้งาน  อีเมลล์ : ridm@nrct.go.th