ค้นหา

 การดัดแปรทางกายภาพแป้งข้าวและแป้งมันสำปะหลัง
รหัส : 04192302
โครงการ : การดัดแปรทางกายภาพแป้งข้าวและแป้งมันสำปะหลัง
Project : Physical Modification of Rice Flour / Starth and Tapioca Starch.
ประเภทการวิจัย : การวิจัยประยุกต์
งบประมาณ : -
ปีที่สิ้นสุด : พ.ศ. 2554
สาขา NRCT : สาขาเกษตรศาสตร์และชีววิทยา
หน่วยงานระดับกรม : มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี
หน่วยงานระดับกระทรวง : กระทรวงศึกษาธิการ
ขอบเขตการวิจัย : -
วัตถุประสงค์ :
  1. เพื่อศึกษาสภาวะการดัดแปรแป้งข้าวเจ้าแบบพรีเจลาติไนซ์ ด้วยเครื่องทำแห้งแบบลูกกลิ้ง และเอกซ์ทรูชันต่อคุณสมบัติทางเคมีกายภาพของผลิตภัณฑ์แป้งดัดแปร
  2. เพื่อศึกษาสภาวะการดัดแปรแบบการใช้ความร้อนชื้น ต่อข้าวที่มีปริมาณอะมิโลสแตกต่างกันต่อคุณสมบัติทางเคมีกายภ
นักวิจัย :

กล้าณรงค์ ศรีรอต

เทวี ทองแดง คาร์ริลา

สุนันทา ทองทา
สำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ (วช.)
ที่อยู่: 196 ถนนพหลโยธิน แขวงลาดยาว เขตจตุจักร กทม. 10900
ดาวน์โหลดคู่มือการใช้งาน  อีเมลล์ : ridm@nrct.go.th