ค้นหา

 พัฒนาดีเอนเอเครื่องหมายสำหรับความเผ็ดของพริก
รหัส : 04192041
โครงการ : พัฒนาดีเอนเอเครื่องหมายสำหรับความเผ็ดของพริก
Project : DNA Marker Development for High Capsaicin of Chilli Peper.
ประเภทการวิจัย : การวิจัยประยุกต์
งบประมาณ : -
ปีที่สิ้นสุด : พ.ศ. 2553
สาขา NRCT : สาขาเกษตรศาสตร์และชีววิทยา
หน่วยงานระดับกรม : มหาวิทยาลัยขอนแก่น
หน่วยงานระดับกระทรวง : กระทรวงศึกษาธิการ
ขอบเขตการวิจัย : -
วัตถุประสงค์ :
-
นักวิจัย :

สุชีลา เตชะวงศ์เสถียร

ปิยะดา ธีระกุลพิศุทธิ์

จรรยา บุญพึ่ง
สำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ (วช.)
ที่อยู่: 196 ถนนพหลโยธิน แขวงลาดยาว เขตจตุจักร กทม. 10900
ดาวน์โหลดคู่มือการใช้งาน  อีเมลล์ : ridm@nrct.go.th