ค้นหา

 การศึกษาเซลล์พันธุศาสตร์ของอึ่งบางชนิดในสกุล Microhyla spp. (Anura : Microhylidae)
รหัส : 04191971
โครงการ : การศึกษาเซลล์พันธุศาสตร์ของอึ่งบางชนิดในสกุล Microhyla spp. (Anura : Microhylidae)
Project : Cytogenetic Studies of Some Species of the Genus Microhyla spp. (Anura : Microhylidae).
ประเภทการวิจัย : การวิจัยประยุกต์
งบประมาณ : -
ปีที่สิ้นสุด : พ.ศ. 2553
สาขา NRCT : สาขาเกษตรศาสตร์และชีววิทยา
หน่วยงานระดับกรม : สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง
หน่วยงานระดับกระทรวง : กระทรวงศึกษาธิการ
ขอบเขตการวิจัย : -
วัตถุประสงค์ :
  1. เพื่อศึกษาลักษณะรูปร่างและจำนวนโครโมโซมของอึ่งในสกุล Microhyla spp.
  2. เพื่อศึกษาเทคนิคที่เหมาะสมในการวิเคราะห์คาริโอไทป์ของอึ่งในสกุล Microhyla spp.
  3. เพื่อนำผลที่ได้ไปประยุกต์ใช้ในการตรวจและวิเคราะห์โครโมโซมของสัตว์สะเทินน้ำสะเทินบกกลุ่มอื่นๆ ต่อไ
นักวิจัย :

วีรยุทธ์ เลาหะจินดา

อุ่นเรือน เพชราวัลย์

สุพัตรา โพธิ์เอี่ยม
สำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ (วช.)
ที่อยู่: 196 ถนนพหลโยธิน แขวงลาดยาว เขตจตุจักร กทม. 10900
ดาวน์โหลดคู่มือการใช้งาน  อีเมลล์ : ridm@nrct.go.th