ค้นหา

 การปลดปล่อยก๊าซมีเทนจากพลวัตของอินทรีย์วัตถุในนาข้าว
รหัส : 04191960
โครงการ : การปลดปล่อยก๊าซมีเทนจากพลวัตของอินทรีย์วัตถุในนาข้าว
Project : Metance Emission from Dynamics of Soil Organic Matter in Paddy Field.
ประเภทการวิจัย : การวิจัยประยุกต์
งบประมาณ : -
ปีที่สิ้นสุด : พ.ศ. 2553
สาขา NRCT : สาขาเกษตรศาสตร์และชีววิทยา
หน่วยงานระดับกรม : มหาวิทยาลัยขอนแก่น
หน่วยงานระดับกระทรวง : กระทรวงศึกษาธิการ
ขอบเขตการวิจัย : -
วัตถุประสงค์ :
-
นักวิจัย :

พัชรี แสนจันทร์

ดวงสมร ตุลาพิทักษ์
สำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ (วช.)
ที่อยู่: 196 ถนนพหลโยธิน แขวงลาดยาว เขตจตุจักร กทม. 10900
ดาวน์โหลดคู่มือการใช้งาน  อีเมลล์ : ridm@nrct.go.th