ค้นหา

 การวิเคราะห์หน้าที่ยีนข้าวที่เกี่ยวข้องกับความเครียดเกลือ โดยเทคนิค RNAi-Based Silencing
รหัส : 04191920
โครงการ : การวิเคราะห์หน้าที่ยีนข้าวที่เกี่ยวข้องกับความเครียดเกลือ โดยเทคนิค RNAi-Based Silencing
Project : RNAi-Based Silencing of Salt Stress-Related Genes in Rice.
ประเภทการวิจัย : การวิจัยประยุกต์
งบประมาณ : -
ปีที่สิ้นสุด : พ.ศ. 2553
สาขา NRCT : สาขาเกษตรศาสตร์และชีววิทยา
หน่วยงานระดับกรม : มหาวิทยาลัยขอนแก่น
หน่วยงานระดับกระทรวง : กระทรวงศึกษาธิการ
ขอบเขตการวิจัย : -
วัตถุประสงค์ :
  1. เพื่อดัดแปลงเวกเตอร์ให้ได้รูปแบบ RNAi ที่เหมาะสมต่อการศึกษาหน้าที่ของยีน
  2. เพื่อส่งถ่ายยีนรูปแบบ RNAi เข้าสู่ข้าวขาวดอกมะลิ 105 โดยใช้อะโกรแบคทีเรียมเป็นตัวกลางได้
  3. เพื่อใช้เทคโนโลยี RNAi ศึกษาหน้าที่ของยีนที่ตอบสนองต่อความเครียดเกลือในข้าวพันธุ์ข
นักวิจัย :

หนูเดือน เมืองแสน

ปิยะดา ธีระกุลพิศุทธิ์
สำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ (วช.)
ที่อยู่: 196 ถนนพหลโยธิน แขวงลาดยาว เขตจตุจักร กทม. 10900
ดาวน์โหลดคู่มือการใช้งาน  อีเมลล์ : ridm@nrct.go.th