ค้นหา

 การแช่แข็งและย้ายฝากตัวอ่อนที่ผ่านการคัดเพศในโคพื้นเมือง ปีที่ 2 ผลของการย้ายฝากตัวอ่อนที่ผ่านการผ่าแบ่งเพื่อคัดเพศในโคพื้นเมือง
รหัส : 04191748
โครงการ : การแช่แข็งและย้ายฝากตัวอ่อนที่ผ่านการคัดเพศในโคพื้นเมือง ปีที่ 2 ผลของการย้ายฝากตัวอ่อนที่ผ่านการผ่าแบ่งเพื่อคัดเพศในโคพื้นเมือง
Project : Cryopreservation and Transfer of Sex-Identified Embryos in Native Cattle.
ประเภทการวิจัย : การวิจัยประยุกต์
งบประมาณ : -
ปีที่สิ้นสุด : พ.ศ. 2553
สาขา NRCT : สาขาเกษตรศาสตร์และชีววิทยา
หน่วยงานระดับกรม : มหาวิทยาลัยขอนแก่น
หน่วยงานระดับกระทรวง : กระทรวงศึกษาธิการ
ขอบเขตการวิจัย : -
วัตถุประสงค์ :
  1. เพื่อปรับปรุงอัตราการตั้งท้องจากการย้ายฝากตัวอ่อน ในโคพื้นเมืองที่ผ่านการคัดเพศและแช่แข็ง
  2. เก็บรักษาพันธุกรรมโคพื้นเมืองในรูปแบบตัวอ่อนแช่แข็ง
นักวิจัย :

ศักดิ์ศิริ ศิริเสถียร

ยุพิน ผาสุข

เทวินทร์ วงษ์พระลับ

วัชรวิทย์ มีหนองใหญ่
สำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ (วช.)
ที่อยู่: 196 ถนนพหลโยธิน แขวงลาดยาว เขตจตุจักร กทม. 10900
ดาวน์โหลดคู่มือการใช้งาน  อีเมลล์ : ridm@nrct.go.th