ค้นหา

 ความอุดมสมบูรณ์ของดินจอมปลวกในพื้นที่โครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชฯ โคกภูตากา อำเภอภูเวียง จังหวัดขอนแก่น
รหัส : 04191745
โครงการ : ความอุดมสมบูรณ์ของดินจอมปลวกในพื้นที่โครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชฯ โคกภูตากา อำเภอภูเวียง จังหวัดขอนแก่น
Project : Soil Fertility of Termite Mound in Plant Genetic Conservation Area Khok Phutaka, Phuwieng, Khon Kaen.
ประเภทการวิจัย : การวิจัยประยุกต์
งบประมาณ : -
ปีที่สิ้นสุด : พ.ศ. 2553
สาขา NRCT : สาขาเกษตรศาสตร์และชีววิทยา
หน่วยงานระดับกรม : มหาวิทยาลัยขอนแก่น
หน่วยงานระดับกระทรวง : กระทรวงศึกษาธิการ
ขอบเขตการวิจัย : -
วัตถุประสงค์ :
  1. เพื่อศึกษาผลของกิจกรรมการย่อยสลายของปลวก ว่าก่อให้เกิดความอุดมสมบูรณ์กลับคืนสู่ผืนดินในป่าเพียงใด
  2. เพื่อเสริมสร้างความรู้และความเข้าใจให้แก่ผู้คนให้เล็งเห็นถึงคุณประโยชน์ และความสำคัญของปลวกที่มีต่อระบบนิเวศ
  3. เพื่อศึกษาและพัฒนาหาแนวทางในการอนุรัก
นักวิจัย :

พรพิศ ชูสอน

ยุพา หาญบุญทรง

เกษสุดา เดชภิมล

ดวงสมร ตุลาพิทักษ์

ทัศนีย์ แจ่มจรรยา
สำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ (วช.)
ที่อยู่: 196 ถนนพหลโยธิน แขวงลาดยาว เขตจตุจักร กทม. 10900
ดาวน์โหลดคู่มือการใช้งาน  อีเมลล์ : ridm@nrct.go.th