ค้นหา

 พลวัตของดินและคุณภาพของผลผลิตข้าวหอมมะลิภายใต้ระบบเกษตรอินทรีย์
รหัส : 04191709
โครงการ : พลวัตของดินและคุณภาพของผลผลิตข้าวหอมมะลิภายใต้ระบบเกษตรอินทรีย์
Project : Soil Physic Yield and Quality of Rice KDML 105 Grown Under Organic Farming System.
ประเภทการวิจัย : การวิจัยพื้นฐาน
งบประมาณ : -
ปีที่สิ้นสุด : พ.ศ. 2553
สาขา NRCT : สาขาเกษตรศาสตร์และชีววิทยา
หน่วยงานระดับกรม : มหาวิทยาลัยขอนแก่น
หน่วยงานระดับกระทรวง : กระทรวงศึกษาธิการ
ขอบเขตการวิจัย : -
วัตถุประสงค์ :
  1. เพื่อศึกษาการเปลี่ยนแปลงคุณสมบัติทางเคมี กายภาพและชีวภาพของดินในแปลงปลูกข้าวในระบบเกษตรอินทรีย์ โดยเปรียบเทียบกับแปลงที่ปลูกข้าวในระบบเคมีในพื้นที่ใกล้เคียงกัน
  2. ศึกษาคุณภาพและผลผลิตข้าวที่ปลูกโดยระบบเกษตรอินทรีย์เปรียบเทียบกับแปลงที่ปลูกในระบบเคมี
นักวิจัย :

จักรกฤษณ์ หอมจันทน์

อนันต์ พลธานี

เกษสุดา เดชภิมล

ดวงสมร ตุลาพิทักษ์

สงัด ปัญญาพฤกษ์

เทพฤทธิ์ ตุลาพิทักษ์
สำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ (วช.)
ที่อยู่: 196 ถนนพหลโยธิน แขวงลาดยาว เขตจตุจักร กทม. 10900
ดาวน์โหลดคู่มือการใช้งาน  อีเมลล์ : ridm@nrct.go.th