ค้นหา

 ความสัมพันธ์ทางพันธุกรรมของข้าวหอม และข้าวทนเค็ม และการตอบสนองทางสรีรวิทยาต่อความเค็ม
รหัส : 04191708
โครงการ : ความสัมพันธ์ทางพันธุกรรมของข้าวหอม และข้าวทนเค็ม และการตอบสนองทางสรีรวิทยาต่อความเค็ม
Project : Genetic Relationship and Physiological Responses to Salinity of Aromatic and Salt-Tolerant Rice.
ประเภทการวิจัย : การวิจัยประยุกต์
งบประมาณ : -
ปีที่สิ้นสุด : พ.ศ. 2553
สาขา NRCT : สาขาเกษตรศาสตร์และชีววิทยา
หน่วยงานระดับกรม : มหาวิทยาลัยขอนแก่น
หน่วยงานระดับกระทรวง : กระทรวงศึกษาธิการ
ขอบเขตการวิจัย : -
วัตถุประสงค์ :
  1. เพื่อปรับปรุงพันธุ์ข้าวให้ทนเค็มมากขึ้น
  2. เพื่อศึกษาเปรียบเทียบพันธุ์ข้าวหลายร้อยสายพันธุ์ที่เป็นพันธุ์ข้าวพื้นเมืองดั้งเดิม ที่มีการปลูกในพื้นที่ดินเค็มภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
นักวิจัย :

นันทวรรณ คณะวาปี

สุมนทิพย์ บุนนาค

ปิยะดา ธีระกุลพิศุทธิ์

กัลยา กองเงิน
สำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ (วช.)
ที่อยู่: 196 ถนนพหลโยธิน แขวงลาดยาว เขตจตุจักร กทม. 10900
ดาวน์โหลดคู่มือการใช้งาน  อีเมลล์ : ridm@nrct.go.th