ค้นหา

 รายงานการสำรวจการใช้เครื่องพ่นสารของเกษตรกร 102 คน ในอำเภอท่าม่วง และอำเภอเมือง จังหวัดกาญจนบุรี อำเภอท่ายาง และอำเภอชะอำ จังหวัดเพชรบุรี เดือนสิงหาคม 2528
รหัส : 04002142
โครงการ : รายงานการสำรวจการใช้เครื่องพ่นสารของเกษตรกร 102 คน ในอำเภอท่าม่วง และอำเภอเมือง จังหวัดกาญจนบุรี อำเภอท่ายาง และอำเภอชะอำ จังหวัดเพชรบุรี เดือนสิงหาคม 2528
Project : -
ประเภทการวิจัย : การวิจัยประยุกต์
งบประมาณ : -
ปีที่สิ้นสุด : N/A
สาขา NRCT : สาขาเกษตรศาสตร์และชีววิทยา
หน่วยงานระดับกรม : สาขาวิชาส่งเสริมการเกษตรและสหกรณ์
หน่วยงานระดับกระทรวง : มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช
ขอบเขตการวิจัย : -
วัตถุประสงค์ :
-
นักวิจัย :

กฤษณา รุ่งโรจน์วณิชย์

ทองปูน ประทุมรุ่ง

วนิดา จรุงจิตต์

อันธิกา ชัยมณี
สำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ (วช.)
ที่อยู่: 196 ถนนพหลโยธิน แขวงลาดยาว เขตจตุจักร กทม. 10900
ดาวน์โหลดคู่มือการใช้งาน  อีเมลล์ : ridm@nrct.go.th