ค้นหา

 ตัวบ่งชี้ทางภูมิศาสตร์ที่มีผลต่อคุณภาพ ผลผลิตและระดับความหอมของข้าวหอม และการเก็บรวบรวมสายพันธุ์ข้าวหอมในเขตพื้นที่ทุ่งกุลาร้องไห้ของจังหวัดร้อยเอ็ด
รหัส : 04191680
โครงการ : ตัวบ่งชี้ทางภูมิศาสตร์ที่มีผลต่อคุณภาพ ผลผลิตและระดับความหอมของข้าวหอม และการเก็บรวบรวมสายพันธุ์ข้าวหอมในเขตพื้นที่ทุ่งกุลาร้องไห้ของจังหวัดร้อยเอ็ด
Project : -
ประเภทการวิจัย : การวิจัยประยุกต์
งบประมาณ : -
ปีที่สิ้นสุด : พ.ศ. 2553
สาขา NRCT : สาขาเกษตรศาสตร์และชีววิทยา
หน่วยงานระดับกรม : มหาวิทยาลัยขอนแก่น
หน่วยงานระดับกระทรวง : กระทรวงศึกษาธิการ
ขอบเขตการวิจัย : -
วัตถุประสงค์ :
  1. หาค่าองค์ประกอบของผลผลิต และผลผลิตของข้าวขาวดอกมะลิ 105 ที่ปลูกในเขตพื้นที่ทุ่งกุลาร้องไห้ของจังหวัดร้อยเอ็ด
  2. หาปริมาณสารหอม 2-AP หอมในเมล็ดของข้าวขาวดอกมะลิ 105 ที่ปลูกในเขตพื้นที่ทุ่งกุลาร้องไห้ของจังหวัดร้อยเอ็ด
  3. หาปริมาณแร่ธาตุอาหารและองค์ประ
นักวิจัย :

ดวงสมร ตุลาพิทักษ์

ศิริรัตน์ วงศ์ประกรณ์กุล

นาถ ภูวงศ์ผา

ปิยะดา ธีระกุลพิศุทธิ์

กัลยา กองเงิน
สำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ (วช.)
ที่อยู่: 196 ถนนพหลโยธิน แขวงลาดยาว เขตจตุจักร กทม. 10900
ดาวน์โหลดคู่มือการใช้งาน  อีเมลล์ : ridm@nrct.go.th