ค้นหา

 การพัฒนาผลิตภัณฑ์อาหารเสริมสุขภาพจากมะขามป้อม (ภายใต้ชุดโครงการ) การวิจัยพัฒนาและปรับปรุงมาตรฐานอาหารเพื่อสุขภาพจากผลิตภัณฑ์ธรรมชาติ
รหัส : 04191432
โครงการ : การพัฒนาผลิตภัณฑ์อาหารเสริมสุขภาพจากมะขามป้อม (ภายใต้ชุดโครงการ) การวิจัยพัฒนาและปรับปรุงมาตรฐานอาหารเพื่อสุขภาพจากผลิตภัณฑ์ธรรมชาติ
Project : -
ประเภทการวิจัย : การวิจัยประยุกต์
งบประมาณ : -
ปีที่สิ้นสุด : พ.ศ. 2552
สาขา NRCT : สาขาเกษตรศาสตร์และชีววิทยา
หน่วยงานระดับกรม : มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
หน่วยงานระดับกระทรวง : กระทรวงศึกษาธิการ
ขอบเขตการวิจัย : -
วัตถุประสงค์ :
-
นักวิจัย :

วิลัสนา โพธิ์ศรี

ก่องกาญจน์ กิจรุ่งโรจน์

มุทิตา มีนุ่น
สำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ (วช.)
ที่อยู่: 196 ถนนพหลโยธิน แขวงลาดยาว เขตจตุจักร กทม. 10900
ดาวน์โหลดคู่มือการใช้งาน  อีเมลล์ : ridm@nrct.go.th