ค้นหา

 การพัฒนาวิธีการลดปริมาณสารซัลเฟอร์ไดออกไซด์ (SO2) ตกค้างในผลลำไยสดโดยการล้าง โครงการใหญ่ โครงการพัฒนาเทคโนโลยีเหมาะสมเพื่อการลดต้นทุนและเพิ่มราคาผลผลิตสำหรับการผลิตลำไยในเชิงพาณิชย์
รหัส : 04191376
โครงการ : การพัฒนาวิธีการลดปริมาณสารซัลเฟอร์ไดออกไซด์ (SO2) ตกค้างในผลลำไยสดโดยการล้าง โครงการใหญ่ โครงการพัฒนาเทคโนโลยีเหมาะสมเพื่อการลดต้นทุนและเพิ่มราคาผลผลิตสำหรับการผลิตลำไยในเชิงพาณิชย์
Project : The Development of the Reduction Process for Sufferdioxide Residue on Fresh Longan (Dimocarpus-Longan).
ประเภทการวิจัย : การวิจัยประยุกต์
งบประมาณ : -
ปีที่สิ้นสุด : พ.ศ. 2552
สาขา NRCT : สาขาเกษตรศาสตร์และชีววิทยา
หน่วยงานระดับกรม : มหาวิทยาลัยแม่โจ้
หน่วยงานระดับกระทรวง : กระทรวงศึกษาธิการ
ขอบเขตการวิจัย : -
วัตถุประสงค์ :
  1. เพื่อทราบสถานการณ์การตกค้างของปริมาณสารซัลเฟอร์ไดออกไซด์ในผลลำไยสด ในฤดูการผลิตปี 2547 ว่ารุนแรงมากน้อยเพียงใด
  2. เพื่อศึกษาสภาวะที่เหมาะสมของการใช้น้ำล้าง (อุณหภูมิและระยะเวลา) ผลลำไยเพื่อลดปริมาณสาร SO2 ตกค้างในผลลำไย
  3. เพื่อศึกษาอิทธิพลของการล้าง
นักวิจัย :

จักรพงษ์ พิมพ์พิมล

เสกสันต์ อุสสหตานนท์

ธีรนุช เจริญกิจ
สำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ (วช.)
ที่อยู่: 196 ถนนพหลโยธิน แขวงลาดยาว เขตจตุจักร กทม. 10900
ดาวน์โหลดคู่มือการใช้งาน  อีเมลล์ : ridm@nrct.go.th