ค้นหา

 การทดสอบสมรรถนะการเจริญเติบโต และความนุ่มเนื้อในไก่ลูกผสมที่ได้จากพ่อพันธุ์พื้นเมืองไทย กับแม่พันธุ์ทางการค้า
รหัส : 04191267
โครงการ : การทดสอบสมรรถนะการเจริญเติบโต และความนุ่มเนื้อในไก่ลูกผสมที่ได้จากพ่อพันธุ์พื้นเมืองไทย กับแม่พันธุ์ทางการค้า
Project : Testing of Growth Performances and Meat Tenderness in Crossbred Chicken from Thai Indigenous Sire and Commercial Dam.
ประเภทการวิจัย : การวิจัยประยุกต์
งบประมาณ : -
ปีที่สิ้นสุด : พ.ศ. 2552
สาขา NRCT : สาขาเกษตรศาสตร์และชีววิทยา
หน่วยงานระดับกรม : มหาวิทยาลัยขอนแก่น
หน่วยงานระดับกระทรวง : กระทรวงศึกษาธิการ
ขอบเขตการวิจัย : -
วัตถุประสงค์ :
  1. เพื่อเปรียบเทียบสมรรถนะการผลิต ได้แก่ การเจริญเติบโต และความนุ่มเนื้อของไก่พื้นเมืองลูกผสมที่เกิดจากพ่อพันธุ์ประดู่หางดำ เหลืองหางขาว ชี แดง แดง กับแม่พันธุ์ทางการค้า
  2. เพื่อทดสอบอิทธิพลพันธุกรรมทางตรง ความสามารถทางพันธุกรรมของการเข้าคู่ผสม ระหว่างพ่
นักวิจัย :

บัญญัติ เหล่าไพบูลย์

มนต์ชัย ดวงจินดา

พิชญ์รัตน์ แสนไชยสุริยา

เกษม นันทชัย

เทวินทร์ วงษ์พระลับ
สำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ (วช.)
ที่อยู่: 196 ถนนพหลโยธิน แขวงลาดยาว เขตจตุจักร กทม. 10900
ดาวน์โหลดคู่มือการใช้งาน  อีเมลล์ : ridm@nrct.go.th