ค้นหา

 การแยกและศึกษาคุณลักษณะบางประการของโปรตีนตอบสนองความเค็มในข้าวพันธุ์ขาวดอกมะลิ 105
รหัส : 04191093
โครงการ : การแยกและศึกษาคุณลักษณะบางประการของโปรตีนตอบสนองความเค็มในข้าวพันธุ์ขาวดอกมะลิ 105
Project : Isolation and Characterization of Salt-stress Responsive Proteins in Rice (Oryza sativa L.) Cultivar KDML 105.
ประเภทการวิจัย : การวิจัยประยุกต์
งบประมาณ : -
ปีที่สิ้นสุด : พ.ศ. 2551
สาขา NRCT : สาขาเกษตรศาสตร์และชีววิทยา
หน่วยงานระดับกรม : มหาวิทยาลัยขอนแก่น
หน่วยงานระดับกระทรวง : กระทรวงศึกษาธิการ
ขอบเขตการวิจัย : -
วัตถุประสงค์ :
  1. เพื่อศึกษาถึงความสัมพันธ์ระหว่างระดับความเค็มของเกลือโซเดียมคลอไรด์กับการสังเคราะห์โปรตีนตอบสนองต่อความเค็มในข้าวพันธุ์ขาวดอกมะลิ 105
  2. เพื่อศึกษาถึงชนิดและคุณสมบัติบางประการของโปรตีนตอบสนองต่อความเค็มในข้าวพันธุ์ขาวดอกมะลิ 105
  3. เพื่อโคลนยีนที่ควบ
นักวิจัย :

อัศวิน วานิชชัง

พรเทพ ถนนแก้ว

สุดารัตน์ ถนนแก้ว

ปิยะดา ธีระกุลพิศุทธิ์
สำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ (วช.)
ที่อยู่: 196 ถนนพหลโยธิน แขวงลาดยาว เขตจตุจักร กทม. 10900
ดาวน์โหลดคู่มือการใช้งาน  อีเมลล์ : ridm@nrct.go.th