ค้นหา

 การพัฒนารูปแบบการจัดการมูลฝอยชุมชนในเขตกรุงเทพมหานคร
รหัส : 01110004
โครงการ : การพัฒนารูปแบบการจัดการมูลฝอยชุมชนในเขตกรุงเทพมหานคร
Project : Development of Municipal Solid Waste Management Model for Bangkok Metropolitan.
ประเภทการวิจัย : การวิจัยประยุกต์
งบประมาณ : 747,000 บาท
ปีที่สิ้นสุด : พ.ศ. 2551
สาขา NRCT : สาขาวิทยาศาสตร์กายภาพและคณิตศาสตร์
หน่วยงานระดับกรม : คณะทรัพยากรชีวภาพและเทคโนโลยี
หน่วยงานระดับกระทรวง : มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี
ขอบเขตการวิจัย : 1. พื้นที่ศึกษา : เขตบางขุนเทียน กรุงเทพมหานคร 2. ศึกษารูปแบบการจัดการมูลฝอยชุมชนในปัจจุบันของชุมชนตัวอย่าง 5 ประเภท ได้แก่ ชุมชนแออัด ชุมชนชานเมือง ชุมชนหมู่บ้านจัดสรร เคหะชุมชน และชุมชนเมือง 3. ศึกษารูปแบบการคัดแยกมูลฝอยชุมชนในปัจจุบันของชุมชนตัวอย่าง
วัตถุประสงค์ :
  1. เพื่อศึกษาการจัดการมูลฝอยชุมชนในปัจจุบันของชุมชนตัวอย่าง 5 ชุมชน คือ ชุมชนชานเมือง ชุมชนแออัด ชุมชนหมู่บ้านจัดสรร ชุมชนเมือง และเคหะชุมชนเขตบางขุนเทียน
  2. เพื่อศึกษารูปแบบการคัดแยกมูลฝอยชุมชนและการนำกลับมาใช้ใหม่
  3. เพื่อเสนอรูปแบบ (Model) การจัดการมูลฝอยชุมชนที่มีประสิทธิภาพและเหมาะสม ในแต่ละชุมชนตัวอย่าง
นักวิจัย :

สุดารัตน์ ตรีเพชรกุล

ภาวิณี ชัยประเสริฐ
สำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ (วช.)
ที่อยู่: 196 ถนนพหลโยธิน แขวงลาดยาว เขตจตุจักร กทม. 10900
ดาวน์โหลดคู่มือการใช้งาน  อีเมลล์ : ridm@nrct.go.th