ค้นหา

 การอนุรักษ์กล้วยไม้ประเภทอิงอาศัยในโครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืช อันเนื่องมาจากพระราชดำริสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี พื้นที่โคกภูตากา อ.ภูเวียง จ.ขอนแก่น
รหัส : 04190932
โครงการ : การอนุรักษ์กล้วยไม้ประเภทอิงอาศัยในโครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืช อันเนื่องมาจากพระราชดำริสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี พื้นที่โคกภูตากา อ.ภูเวียง จ.ขอนแก่น
Project : Conservation of Epiphytic Orchids at the Area of Plant Genetics Conservation Project Under The Royal Initiation of Her Royal Highness Princess Maha Chakri Sirindhorn, Kok Phutaka, Phu Wiang, Khon Kaen.
ประเภทการวิจัย : การวิจัยประยุกต์
งบประมาณ : -
ปีที่สิ้นสุด : พ.ศ. 2551
สาขา NRCT : สาขาเกษตรศาสตร์และชีววิทยา
หน่วยงานระดับกรม : มหาวิทยาลัยขอนแก่น
หน่วยงานระดับกระทรวง : กระทรวงศึกษาธิการ
ขอบเขตการวิจัย : -
วัตถุประสงค์ :
  1. เพื่อสำรวจและจำแนกให้ทราบชนิดของกล้วยไม้ในพื้นที่ โคกภูตากา จังหวัดขอนแก่น
  2. เพื่อติดตามการขยายพันธุ์ในสภาพธรรมชาติ และศึกษาสูตรอาหารที่เหมาะสมในการขยายพันธุ์
นักวิจัย :

วิไลลักษณ์ ชินะจิตร

วาสนา ผลารักษ์

ฐิติพร พิทยาวุธวินิจ
สำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ (วช.)
ที่อยู่: 196 ถนนพหลโยธิน แขวงลาดยาว เขตจตุจักร กทม. 10900
ดาวน์โหลดคู่มือการใช้งาน  อีเมลล์ : ridm@nrct.go.th