ค้นหา

 การตอบสนองในด้านการเจริญเติบโต และการรอดตายของกุ้งก้ามกรามจากการผสมแบบระหว่างต่างสายพันธุ์ และในสายพันธุ์เดียวกัน
รหัส : 04190779
โครงการ : การตอบสนองในด้านการเจริญเติบโต และการรอดตายของกุ้งก้ามกรามจากการผสมแบบระหว่างต่างสายพันธุ์ และในสายพันธุ์เดียวกัน
Project : Response of Inter and Intra Crosses on Growth and Survival of Different Giant Freshwater Prawn (Macrobrachium rosenbergii) Stocks.
ประเภทการวิจัย : การวิจัยประยุกต์
งบประมาณ : -
ปีที่สิ้นสุด : พ.ศ. 2550
สาขา NRCT : สาขาเกษตรศาสตร์และชีววิทยา
หน่วยงานระดับกรม : กรมประมง
หน่วยงานระดับกระทรวง : กระทรวงเกษตรและสหกรณ์
ขอบเขตการวิจัย : -
วัตถุประสงค์ :
  1. เปรียบเทียบการเจริญเติบโตและการรอดตาย ของกุ้งก้ามกราม 3 สายพันธุ์ และลูกผสมสลับในสภาพการเลี้ยงบ่อซีเมนต์ ณ สถาบันวิจัยและพัฒนาพันธุกรรมสัตว์น้ำ จังหวัดปทุมธานี และกระชัง ณ ศูนย์วิจัยและทดสอบพันธุ์สัตว์น้ำอุตรดิตถ์ จังหวัดอุตรดิตถ์ ศูนย์วิจัยและทดสอบพัน
นักวิจัย :

สมศักดิ์ รุ่งทองใบสุรีย์

สุภัทรา อุไรวรรณ์

พนม กระจ่างพจน์ สอดศุข

วิศณุพร รัตนตรัยวงศ์

ศรีรัตน์ สอดศุข

คงภพ อำพลศักดิ์
สำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ (วช.)
ที่อยู่: 196 ถนนพหลโยธิน แขวงลาดยาว เขตจตุจักร กทม. 10900
ดาวน์โหลดคู่มือการใช้งาน  อีเมลล์ : ridm@nrct.go.th