ค้นหา

 ระบบเตือนภัยแบบไร้สายพลังงานแสงอาทิตย์
รหัส : 01100121
โครงการ : ระบบเตือนภัยแบบไร้สายพลังงานแสงอาทิตย์
Project : Solar Wiseless Warning System.
ประเภทการวิจัย : การวิจัยประยุกต์
งบประมาณ : 200,000 บาท
ปีที่สิ้นสุด : พ.ศ. 2551
สาขา NRCT : สาขาวิทยาศาสตร์กายภาพและคณิตศาสตร์
หน่วยงานระดับกรม : วิทยาลัยพลังงานทดแทน
หน่วยงานระดับกระทรวง : มหาวิทยาลัยนเรศวร
ขอบเขตการวิจัย : สร้างต้นแบบระบบเตือนภัยไร้สายพลังงานแสงอาทิตย์
วัตถุประสงค์ :
-
นักวิจัย :

นิพนธ์ เกตุจ้อย

คงฤทธิ์ แม้นศิริ

ฉัตรชัย ศิริสัมพันธ์วงษ์

สมชาย โชคมาวิโรจน์

อชิตพล ศศิธรานุวัฒน์
สำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ (วช.)
ที่อยู่: 196 ถนนพหลโยธิน แขวงลาดยาว เขตจตุจักร กทม. 10900
ดาวน์โหลดคู่มือการใช้งาน  อีเมลล์ : ridm@nrct.go.th