ค้นหา

 ผลของปุ๋ยคอกต่อการส่งเสริมให้เกิดการสะสมเกลือในดินเค็มภาคตะวันออกเฉียงเหนือของประเทศไทย
รหัส : 04190354
โครงการ : ผลของปุ๋ยคอกต่อการส่งเสริมให้เกิดการสะสมเกลือในดินเค็มภาคตะวันออกเฉียงเหนือของประเทศไทย
Project : Enhancing effect of cow dung on salininization in salt-affected soil in Northeast Thailand
ประเภทการวิจัย : การวิจัยประยุกต์
งบประมาณ : -
ปีที่สิ้นสุด : พ.ศ. 2550
สาขา NRCT : สาขาเกษตรศาสตร์และชีววิทยา
หน่วยงานระดับกรม : มหาวิทยาลัยขอนแก่น
หน่วยงานระดับกระทรวง : กระทรวงศึกษาธิการ
ขอบเขตการวิจัย : -
วัตถุประสงค์ :
  1. ศึกษาเพื่อยืนยันว่าปุ๋ยคอกส่งเสริมให้เกิดการสะสมเกลือ (salinization) ในดินเพิ่มขึ้น
  2. ศึกษากลไก (mechanism) ในการเกิด salinization ในดินเพิ่มขึ้น
  3. ศึกษาการยับยั้ง (suppression) ผลของปุ๋ยคอกต่อการส่งเสริมให้เกิดการสะสมเกลือในดินเพิ่มขึ้น
นักวิจัย :

เกษสุดา เดชภิมล

ดวงสมร ตุลาพิทักษ์

พงศ์ศิริ พชรปรีชา
สำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ (วช.)
ที่อยู่: 196 ถนนพหลโยธิน แขวงลาดยาว เขตจตุจักร กทม. 10900
ดาวน์โหลดคู่มือการใช้งาน  อีเมลล์ : ridm@nrct.go.th