ค้นหา

 การทดสอบความต้านทานต่อสารฆ่าแมลงของหนอนเจาะสมอฝ้าย
รหัส : 04001970
โครงการ : การทดสอบความต้านทานต่อสารฆ่าแมลงของหนอนเจาะสมอฝ้าย
Project : Testing of Cotton Bollworm Resistance to Insecticide.
ประเภทการวิจัย : การวิจัยประยุกต์
งบประมาณ : -
ปีที่สิ้นสุด : พ.ศ. 2528
สาขา NRCT : สาขาเกษตรศาสตร์และชีววิทยา
หน่วยงานระดับกรม : สถาบันวิจัยยาง
หน่วยงานระดับกระทรวง : กรมวิชาการเกษตร
ขอบเขตการวิจัย : -
วัตถุประสงค์ :
-
นักวิจัย :

สว่าง วังบุญคง

กนกพร อุ่นใจชน

พรทิพย์ เทพกิดาการ
สำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ (วช.)
ที่อยู่: 196 ถนนพหลโยธิน แขวงลาดยาว เขตจตุจักร กทม. 10900
ดาวน์โหลดคู่มือการใช้งาน  อีเมลล์ : ridm@nrct.go.th