ค้นหา

 ความสัมพันธ์ของปริมาณผีเสื้อในกับดักและปริมาณหนอน และสมออเมริกันในแปลงฝ้าย
รหัส : 04001963
โครงการ : ความสัมพันธ์ของปริมาณผีเสื้อในกับดักและปริมาณหนอน และสมออเมริกันในแปลงฝ้าย
Project : Relationships between moths caught in pheromone trap and larval population of american bollworm.
ประเภทการวิจัย : การวิจัยประยุกต์
งบประมาณ : -
ปีที่สิ้นสุด : พ.ศ. 2528
สาขา NRCT : สาขาเกษตรศาสตร์และชีววิทยา
หน่วยงานระดับกรม : กองกีฏและสัตววิทยา
หน่วยงานระดับกระทรวง : กรมวิชาการเกษตร
ขอบเขตการวิจัย : -
วัตถุประสงค์ :
-
นักวิจัย :

กิตติ อ้อไธสง

พรทิพย์ เทพกิดาการ

ลักขณา บำรุงศรี

สว่าง วังบุญคง
สำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ (วช.)
ที่อยู่: 196 ถนนพหลโยธิน แขวงลาดยาว เขตจตุจักร กทม. 10900
ดาวน์โหลดคู่มือการใช้งาน  อีเมลล์ : ridm@nrct.go.th