ค้นหา

 การเปรียบเทียบประสิทธิภาพของวัสดุรองรับชนิดยาง สำหรับการใช้สารเพศล่อผีเสื้อหนอนเจาะสมออเมริกัน
รหัส : 04001962
โครงการ : การเปรียบเทียบประสิทธิภาพของวัสดุรองรับชนิดยาง สำหรับการใช้สารเพศล่อผีเสื้อหนอนเจาะสมออเมริกัน
Project : Study one the efficiency of different quality of rubber dispenser for american bollworm pheromone.
ประเภทการวิจัย : การวิจัยประยุกต์
งบประมาณ : -
ปีที่สิ้นสุด : พ.ศ. 2528
สาขา NRCT : สาขาเกษตรศาสตร์และชีววิทยา
หน่วยงานระดับกรม : กองกีฏและสัตววิทยา
หน่วยงานระดับกระทรวง : กรมวิชาการเกษตร
ขอบเขตการวิจัย : -
วัตถุประสงค์ :
-
นักวิจัย :

ธานินทร์ เลปนานนท์

พรทิพย์ เทพกิดาการ

สว่าง วังบุญคง
สำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ (วช.)
ที่อยู่: 196 ถนนพหลโยธิน แขวงลาดยาว เขตจตุจักร กทม. 10900
ดาวน์โหลดคู่มือการใช้งาน  อีเมลล์ : ridm@nrct.go.th