ค้นหา

 การทำสายพันธุ์ตรวจสอบเพื่อศึกษา incompatibility factors ของเห็ดหอมบางสายพันธุ์
รหัส : 04001939
โครงการ : การทำสายพันธุ์ตรวจสอบเพื่อศึกษา incompatibility factors ของเห็ดหอมบางสายพันธุ์
Project : (Creation of Testers for Incompatibility Factors Study in Some Strains of Lentinus edodes (Berk.) Sing.
ประเภทการวิจัย : การวิจัยประยุกต์
งบประมาณ : -
ปีที่สิ้นสุด : N/A
สาขา NRCT : สาขาเกษตรศาสตร์และชีววิทยา
หน่วยงานระดับกรม : คณะวิทยาศาสตร์
หน่วยงานระดับกระทรวง : จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
ขอบเขตการวิจัย : -
วัตถุประสงค์ :
-
นักวิจัย :

มุกดา คูหิรัญ

ฐิติมา ตันติกาญจน์

สุทธพรรณ ตรีรัตน์
สำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ (วช.)
ที่อยู่: 196 ถนนพหลโยธิน แขวงลาดยาว เขตจตุจักร กทม. 10900
ดาวน์โหลดคู่มือการใช้งาน  อีเมลล์ : ridm@nrct.go.th