ค้นหา

 ลักษณะทั่วไปทางสัณฐานวิทยา และกายวิภาคของกบนา
รหัส : 04001935
โครงการ : ลักษณะทั่วไปทางสัณฐานวิทยา และกายวิภาคของกบนา
Project : General Morphology and Anatomy of Frog (Rana tigering).
ประเภทการวิจัย : การวิจัยประยุกต์
งบประมาณ : -
ปีที่สิ้นสุด : N/A
สาขา NRCT : สาขาเกษตรศาสตร์และชีววิทยา
หน่วยงานระดับกรม : คณะวิทยาศาสตร์
หน่วยงานระดับกระทรวง : จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
ขอบเขตการวิจัย : -
วัตถุประสงค์ :
-
นักวิจัย :

กัมพล อิศรางกูร ณ อยุธยา

นงเยาว์ จันทร์ผ่อง

ผุสตี ปริยานนท์
สำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ (วช.)
ที่อยู่: 196 ถนนพหลโยธิน แขวงลาดยาว เขตจตุจักร กทม. 10900
ดาวน์โหลดคู่มือการใช้งาน  อีเมลล์ : ridm@nrct.go.th