ค้นหา

 การผลิตวุ้นสวรรค์ระดับอุตสาหกรรมขนาดกลางและย่อม
รหัส : 04190123
โครงการ : การผลิตวุ้นสวรรค์ระดับอุตสาหกรรมขนาดกลางและย่อม
Project : Coconut Jelly Production for SMEs Project.
ประเภทการวิจัย : การวิจัยพัฒนา
งบประมาณ : -
ปีที่สิ้นสุด : พ.ศ. 2550
สาขา NRCT : สาขาเกษตรศาสตร์และชีววิทยา
หน่วยงานระดับกรม : มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
หน่วยงานระดับกระทรวง : กระทรวงศึกษาธิการ
ขอบเขตการวิจัย : -
วัตถุประสงค์ :
  1. เพื่อดำเนินงานวิจัยต่อเนื่องจากโครงการการพัฒนาผลิตภัณฑ์จากมะพร้าวเกษตร สกว. (2538-2541) และโครงการพัฒนาเครื่องมือและกระบวนการผลิตวุ้นมะพร้าวเกษตร-สกว. (2543) ซึ่งประสบความสำเร็จในการวิจัย พัฒนาและถ่ายทอดเทคโนโลยีช่วยสร้างงานสร้างอาชีพ และกระจายรายได้แก
นักวิจัย :

สิริพร สธนเสาวภาคย์

จารุวรรณ์ ศิริพรรณพร

ปราโมทย์ ธรรมรัตน์

มัณฑนา ร่วมรักษ์
สำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ (วช.)
ที่อยู่: 196 ถนนพหลโยธิน แขวงลาดยาว เขตจตุจักร กทม. 10900
ดาวน์โหลดคู่มือการใช้งาน  อีเมลล์ : ridm@nrct.go.th