ค้นหา

 การพัฒนาผลิตภัณฑ์อาหารไทยสุขภาพเสริมยุทธศาสตร์ครัวไทยสู่ครัวโลก
รหัส : 04190081
โครงการ : การพัฒนาผลิตภัณฑ์อาหารไทยสุขภาพเสริมยุทธศาสตร์ครัวไทยสู่ครัวโลก
Project : Thai food development for strengthening strategies to wards the world's kitchen
ประเภทการวิจัย : การวิจัยพัฒนา
งบประมาณ : -
ปีที่สิ้นสุด : พ.ศ. 2550
สาขา NRCT : สาขาเกษตรศาสตร์และชีววิทยา
หน่วยงานระดับกรม : มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
หน่วยงานระดับกระทรวง : กระทรวงศึกษาธิการ
ขอบเขตการวิจัย : -
วัตถุประสงค์ :
  1. พัฒนาผลิตภัณฑ์อาหารไทยในบรรจุภัณฑ์ชนิดอ่อนตัว
  2. ศึกษาสภาวะที่เหมาะสมในกระบวนการฆ่าเชื้อสำหรับการผลิตภัณฑ์อาหาร
  3. ศึกษาคุณค่าอาหารโภชนาการของผลิตภัณฑ์อาหารไทย
  4. ศึกษาคุณสมบัติต้านสารอนุมูลอิสระและปริมาณสารฟินอลิคในผลิตภัณฑ์อาหารไทย
  5. ศึกษารสนิยม
นักวิจัย :

บุญมา นิยมวิทย์

พยอม อัตถวิบูลย์กุล

วารุณี วารัญญานนท์

เกศศิณี ตระกูลทิวากร

พรทิพย์ เจริญธรรมวัฒน์

เพลินใจ ตังคณะกุล

งามจิตร โล่วิทูร
สำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ (วช.)
ที่อยู่: 196 ถนนพหลโยธิน แขวงลาดยาว เขตจตุจักร กทม. 10900
ดาวน์โหลดคู่มือการใช้งาน  อีเมลล์ : ridm@nrct.go.th