ค้นหา

 การพัฒนาผลิตภัณฑ์อาหารจากแป้งสาคู
รหัส : 04190066
โครงการ : การพัฒนาผลิตภัณฑ์อาหารจากแป้งสาคู
Project : -
ประเภทการวิจัย : การวิจัยประยุกต์
งบประมาณ : -
ปีที่สิ้นสุด : พ.ศ. 2550
สาขา NRCT : สาขาเกษตรศาสตร์และชีววิทยา
หน่วยงานระดับกรม : สถาบันเทคโนโลยีราชมงคล
หน่วยงานระดับกระทรวง : กระทรวงศึกษาธิการ
ขอบเขตการวิจัย : -
วัตถุประสงค์ :
  1. ศึกษาการเตรียมแป้งสาคู
  2. ศึกษาการผลิตข้าวเกรียบปลาที่มีส่วนผสมของแป้งสาคู
  3. ศึกษาการผลิตเส้นก๋วยเตี๋ยวปลาที่มีส่วนผสมของแป้งสาคู
  4. ศึกษาการผลิตแครกเกอร์ปลาที่มีส่วนผสมของแป้งสาคู
นักวิจัย :

นพรัตน์ มะเห

สุแพรวพันธ์ โลหะลักษณาเดช
สำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ (วช.)
ที่อยู่: 196 ถนนพหลโยธิน แขวงลาดยาว เขตจตุจักร กทม. 10900
ดาวน์โหลดคู่มือการใช้งาน  อีเมลล์ : ridm@nrct.go.th