ค้นหา

 การปรับปรุงพันธุ์หญ้าไนล์โดยการเพาะเลี้ยงเนื้อเยื่อ
รหัส : 04120593
โครงการ : การปรับปรุงพันธุ์หญ้าไนล์โดยการเพาะเลี้ยงเนื้อเยื่อ
Project : Improvement of Nile Grass (Acrocras macrum Stapf) by Tissue Culture.
ประเภทการวิจัย : การวิจัยประยุกต์
งบประมาณ : -
ปีที่สิ้นสุด : พ.ศ. 2554
สาขา NRCT : สาขาเกษตรศาสตร์และชีววิทยา
หน่วยงานระดับกรม : สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง
หน่วยงานระดับกระทรวง : กระทรวงศึกษาธิการ
ขอบเขตการวิจัย : -
วัตถุประสงค์ :
  1. ศึกษาสูตรอาหารที่เหมาะสมในการชักนำยอดอ่อนให้เป็นยอดหลายยอด และศึกษาสูตรอาหารที่เหมาะสมในการชักนำยอดอ่อนให้กลายเป็นต้นใหม่
  2. ศึกษาสูตรอาหารโดยการชักนำให้กลายพันธุ์ โดยการฉายรังสีแกมมาปริมาณต่างๆ
  3. คัดเลือกสายพันธุ์หญ้าไนล์ที่มีลักษณะพึงประสงค์
นักวิจัย :

อนุรักษ์ โพธิ์เอี่ยม

จันทกานต์ อรณนันท์

ประดิษฐ์ พงศ์ทองคำ

สุพัตรา โพธิ์เอี่ยม
สำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ (วช.)
ที่อยู่: 196 ถนนพหลโยธิน แขวงลาดยาว เขตจตุจักร กทม. 10900
ดาวน์โหลดคู่มือการใช้งาน  อีเมลล์ : ridm@nrct.go.th