ค้นหา

 การประเมินที่ดินบนฐานระบบสารสนเทศภูมิศาสตร์สำหรับปลูกพืชเศรษฐกิจ เพื่อการวางแผนการใช้ที่ดินด้านเกษตรกรรมในพื้นที่ลุ่มน้ำพองตอนล่าง
รหัส : 04120313
โครงการ : การประเมินที่ดินบนฐานระบบสารสนเทศภูมิศาสตร์สำหรับปลูกพืชเศรษฐกิจ เพื่อการวางแผนการใช้ที่ดินด้านเกษตรกรรมในพื้นที่ลุ่มน้ำพองตอนล่าง
Project : GIS-based Land Evaluation for Economic Crops for Agricultural Land Use Planning in Lower Namphong Watershed.
ประเภทการวิจัย : การวิจัยพื้นฐาน
งบประมาณ : -
ปีที่สิ้นสุด : พ.ศ. 2553
สาขา NRCT : สาขาเกษตรศาสตร์และชีววิทยา
หน่วยงานระดับกรม : มหาวิทยาลัยขอนแก่น
หน่วยงานระดับกระทรวง : กระทรวงศึกษาธิการ
ขอบเขตการวิจัย : -
วัตถุประสงค์ :
  1. จัดทำฐานข้อมูลทรัพยากรที่ดินสำหรับการวางแผนระดับลุ่มน้ำพองตอนล่าง (ระยะที่ 1 ปีงบประมาณ 2552)
  2. จัดทำแผนใช้ที่ดินลุ่มน้ำพองตอนล่าง โดยบูรณาการข้อมูลความเหมาะสมของที่ดินสำหรับพืชเศรษฐกิจ (ระยะที่ 2 ปีงบประมาณ 2553)
นักวิจัย :

ดวงสมร ตุลาพิทักษ์

สถาพร ไพบูลย์ศักดิ์

สงัด ปัญญาพฤกษ์
สำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ (วช.)
ที่อยู่: 196 ถนนพหลโยธิน แขวงลาดยาว เขตจตุจักร กทม. 10900
ดาวน์โหลดคู่มือการใช้งาน  อีเมลล์ : ridm@nrct.go.th