ค้นหา

 การพัฒนาการผลิตไบโอเอทานอลโดยยีสต์ที่ทนอุณหภูมิสูง
รหัส : 04111829
โครงการ : การพัฒนาการผลิตไบโอเอทานอลโดยยีสต์ที่ทนอุณหภูมิสูง
Project : Development of Bioethanol Production by Thermotolerant Yeasts.
ประเภทการวิจัย : การวิจัยประยุกต์
งบประมาณ : -
ปีที่สิ้นสุด : พ.ศ. 2553
สาขา NRCT : สาขาเกษตรศาสตร์และชีววิทยา
หน่วยงานระดับกรม : มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
หน่วยงานระดับกระทรวง : กระทรวงศึกษาธิการ
ขอบเขตการวิจัย : -
วัตถุประสงค์ :
  1. สร้างคลังสายพันธุ์และคลังข้อมูลยีสต์ผลิตเอทานอลที่ทนอุณหภูมิสูง ซึ่งเหมาะสมกับการผลิตไบโอเอทานอลในภูมิอากาศของประเทศไทย และมีประสิทธิภาพในการผลิตเอทานอลจากวัตถุดิบที่มีน้ำตาล และวัสดุประเภทลิกไนเซลลูโลส
  2. ค้นหาและสร้างสายพันธุ์ราที่ใช้สำหรับผลิตเอนไซ
นักวิจัย :

สาวิตรี ลิ่มทอง

วิเชียร ยงมานิตชัย

วิเชียร กิจปรีชาวนิช

มณี ตันติรุ่งกิจ

นันทนา สีสุข

เดือนรัตน์ ชลอุดมกุล

อรวรรณ ชวนตระกูล

เหมือนเดือน พิศาลพงศ์

ประชุมพร คงเสรี

กิติยา เอกเชวง
สำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ (วช.)
ที่อยู่: 196 ถนนพหลโยธิน แขวงลาดยาว เขตจตุจักร กทม. 10900
ดาวน์โหลดคู่มือการใช้งาน  อีเมลล์ : ridm@nrct.go.th