ค้นหา

 การหาเครื่องหมายพันธุกรรมที่เกี่ยวข้องกับความสมบูรณ์พันธุ์ในโคนม ภายใต้สภาพร้อนชื้น
รหัส : 04111169
โครงการ : การหาเครื่องหมายพันธุกรรมที่เกี่ยวข้องกับความสมบูรณ์พันธุ์ในโคนม ภายใต้สภาพร้อนชื้น
Project : Detection of Genetic Marker for Fertility in Dairy Cattle Under Hot and Humid Condition.
ประเภทการวิจัย : การวิจัยประยุกต์
งบประมาณ : -
ปีที่สิ้นสุด : พ.ศ. 2553
สาขา NRCT : สาขาเกษตรศาสตร์และชีววิทยา
หน่วยงานระดับกรม : มหาวิทยาลัยขอนแก่น
หน่วยงานระดับกระทรวง : กระทรวงศึกษาธิการ
ขอบเขตการวิจัย : -
วัตถุประสงค์ :
  1. ค้นหาเครื่องหมายพันธุกรรมที่เกี่ยวข้องกับการทนต่อการต้านทานโรคเขตร้อนที่สำคัญ ได้แก่ การต้านโรคไข้เห็บ (Tick Fever) ของโคนมที่เลี้ยงในสภาพร้อนชื้น
  2. เปรียบเทียบเครื่องหมายโมเลกุลที่ได้กับโคพื้นเมือง ซึ่งมีความสามารถทางด้านการต้านทานโรคไข้เห็บสูง ภายใ
นักวิจัย :

สุภร กตเวทิน

มนต์ชัย ดวงจินดา

ยุพิน ผาสุข

เทวินทร์ วงษ์พระลับ
สำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ (วช.)
ที่อยู่: 196 ถนนพหลโยธิน แขวงลาดยาว เขตจตุจักร กทม. 10900
ดาวน์โหลดคู่มือการใช้งาน  อีเมลล์ : ridm@nrct.go.th