ค้นหา

 การผลิตแผ่นฟิล์มปิดแผลจากเซลลูโลสที่ได้จากแบคทีเรีย Acetobacter xylinum ร่วมกับไคโตซาน และคุณสมบัติของแผ่นฟิล์มที่ได้
รหัส : 04110082
โครงการ : การผลิตแผ่นฟิล์มปิดแผลจากเซลลูโลสที่ได้จากแบคทีเรีย Acetobacter xylinum ร่วมกับไคโตซาน และคุณสมบัติของแผ่นฟิล์มที่ได้
Project : Wound Dressing from Bacterial Cellulose : Acetobacter xylinum with Chitosan Production and Properties.
ประเภทการวิจัย : การวิจัยประยุกต์
งบประมาณ : -
ปีที่สิ้นสุด : พ.ศ. 2554
สาขา NRCT : สาขาเกษตรศาสตร์และชีววิทยา
หน่วยงานระดับกรม : สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง
หน่วยงานระดับกระทรวง : กระทรวงศึกษาธิการ
ขอบเขตการวิจัย : -
วัตถุประสงค์ :
  1. เพื่อผลิตแผ่นฟิล์มจากเซลลูโลสจากแบคทีเรียร่วมกับไคโตซาน โดยวิธีการต่าง ๆ เพื่อใช้เป็นวัสดุปิดแผล
  2. เพื่อทดสอบสมบัติเชิงกลของแผ่นฟิล์มที่ผลิตได้จากวิธีการต่าง ๆ เช่น ทดสอบค่าความต้านทานแรงดึง (Tensile strength) ค่าการยืด ณ จุดขาด (Elongation at break)
นักวิจัย :

สุภารัตน์ รักชลธี

นวลพรรณ ณ ระนอง

ดวงใจ โอชัยกุล

อุ่นเรือน เพชราวัลย์

สุพัตรา โพธิ์เอี่ยม
สำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ (วช.)
ที่อยู่: 196 ถนนพหลโยธิน แขวงลาดยาว เขตจตุจักร กทม. 10900
ดาวน์โหลดคู่มือการใช้งาน  อีเมลล์ : ridm@nrct.go.th