ค้นหา

 การศึกษาความหลากหลายทางพันธุกรรมในสัตว์พื้นเมือง
รหัส : 04094039
โครงการ : การศึกษาความหลากหลายทางพันธุกรรมในสัตว์พื้นเมือง
Project : The Study of Genetic Diversity in Thai Native Animals.
ประเภทการวิจัย : การวิจัยประยุกต์
งบประมาณ : -
ปีที่สิ้นสุด : พ.ศ. 2542
สาขา NRCT : สาขาเกษตรศาสตร์และชีววิทยา
หน่วยงานระดับกรม : มหาวิทยาลัยขอนแก่น
หน่วยงานระดับกระทรวง : ทบวงมหาวิทยาลัย
ขอบเขตการวิจัย : -
วัตถุประสงค์ :
  1. ศึกษาความหลากหลายทางคารีโอไทป์ (Karyotype) ของกระบือและโคพื้นเมืองไทย
  2. เพื่อศึกษาวิธีการสกัด DNA ในสัตว์พื้นเมือง
นักวิจัย :

สุจินต์ สิมารักษ์

เทวินทร์ วงษ์พระลับ
สำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ (วช.)
ที่อยู่: 196 ถนนพหลโยธิน แขวงลาดยาว เขตจตุจักร กทม. 10900
ดาวน์โหลดคู่มือการใช้งาน  อีเมลล์ : ridm@nrct.go.th