ค้นหา

 วิจัยและพัฒนาการใช้วัตถุดิบดินเซรามิกในภาคใต้ สำหรับอุตสาหกรรมเซรามิกขนาดย่อมในท้องถิ่น
รหัส : 01100020
โครงการ : วิจัยและพัฒนาการใช้วัตถุดิบดินเซรามิกในภาคใต้ สำหรับอุตสาหกรรมเซรามิกขนาดย่อมในท้องถิ่น
Project : Research and Development of the Use of Ceramic Raw Materials in Southern Thailand for Local Small Ceramic Industry.
ประเภทการวิจัย : การวิจัยประยุกต์
งบประมาณ : 314,000 บาท
ปีที่สิ้นสุด : พ.ศ. 2551
สาขา NRCT : สาขาวิทยาศาสตร์กายภาพและคณิตศาสตร์
หน่วยงานระดับกรม : คณะวิทยาศาสตร์
หน่วยงานระดับกระทรวง : มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
ขอบเขตการวิจัย : สำรวจแหล่งดินที่มีค่าในอุตสาหกรรมเซรามิกในเชิงวิทยาการ ด้านสมบัติกายภาพ สมบัติทางแร่วิทยา และสมบัติทางเซรามิก
วัตถุประสงค์ :
  1. สำรวจแหล่งดินท้องถิ่นที่ใช้ในอุตสาหกรรมเซรามิกในภาคใต้แต่ละแห่ง ตรวจสอบสมบัติและคาดการณ์ปริมาณสำรองวัตถุดิบในภาคใต้
  2. ศึกษาสมบัติเชิงแร่วิทยา เคมี และสมบัติเชิงเซรามิกของดินจากแหล่งต่างๆ
  3. พัฒนาเนื้อดินผสมสำเร็จรูป สำหรับผู้ประกอบการขนาดเล็กและอุตสาหกรรมครัวเรือน
  4. จัดสัมมนาเพื่อสนับสนุนผู้ประกอบการเซรามิกในการวิจัยและพัฒนาการแก้ปัญหา
นักวิจัย :

ดรุณี ผ่องสุวรรณ

ไตรภพ ผ่องสุวรรณ

ประเสริฐ พฤฒิคณี
สำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ (วช.)
ที่อยู่: 196 ถนนพหลโยธิน แขวงลาดยาว เขตจตุจักร กทม. 10900
ดาวน์โหลดคู่มือการใช้งาน  อีเมลล์ : ridm@nrct.go.th