ค้นหา

 คุณภาพทางจุลินทรีย์ของน้ำพริกสำเร็จรูป & แนวทางการ พัฒนาเพื่อการส่งออก 1.สุขลักษณะของน้ำพริกสำเร็จรูป 2.การปนเปื้อนของเชื้อจุลินทรีย์ที่ทำให้เกิดโรคใน วัตถุดิบสำหรับผลิตน้ำพริกสำเร็จรูปและวิธีลดปริมาณ
รหัส : 04082250
โครงการ : คุณภาพทางจุลินทรีย์ของน้ำพริกสำเร็จรูป & แนวทางการ พัฒนาเพื่อการส่งออก 1.สุขลักษณะของน้ำพริกสำเร็จรูป 2.การปนเปื้อนของเชื้อจุลินทรีย์ที่ทำให้เกิดโรคใน วัตถุดิบสำหรับผลิตน้ำพริกสำเร็จรูปและวิธีลดปริมาณ
Project : -
ประเภทการวิจัย : การวิจัยประยุกต์
งบประมาณ : -
ปีที่สิ้นสุด : พ.ศ. 2540
สาขา NRCT : สาขาเกษตรศาสตร์และชีววิทยา
หน่วยงานระดับกรม : มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
หน่วยงานระดับกระทรวง : ทบวงมหาวิทยาลัย
ขอบเขตการวิจัย : -
วัตถุประสงค์ :
  1. เพื่อศึกษาแนวทางในการกำหนดคุณภาพของน้ำพริก สำเร็จรูป ตลอดจนเพื่อความปลอดภัยของผู้บริโภคและ นำไปสู่การปรับปรุงคุณภาพของน้ำพริกสำเร็จรูป
  2. เพื่อที่จะศึกษาการปนเปื้อนของเชื้อจุลินทรีย์ที่ ทำให้เกิดโรคในวัตถุดิบที่ใช้ผลิตน้ำพริกสำเร็จรูป ศึกษาถึงกรรมวิธ
นักวิจัย :

กาญจนิจ วาจนะวินิจ

สิริพร สธนเสาวภาคย์

ปราโมทย์ ธรรมรัตน์
สำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ (วช.)
ที่อยู่: 196 ถนนพหลโยธิน แขวงลาดยาว เขตจตุจักร กทม. 10900
ดาวน์โหลดคู่มือการใช้งาน  อีเมลล์ : ridm@nrct.go.th