ค้นหา

 การพัฒนากระบวนการผลิตเพื่อปรับปรุงคุณภาพไวน์ข้าวของไทย
รหัส : 04082248
โครงการ : การพัฒนากระบวนการผลิตเพื่อปรับปรุงคุณภาพไวน์ข้าวของไทย
Project : Process Development for Quality Improvement of Thai Rice Wines.
ประเภทการวิจัย : การวิจัยพัฒนา
งบประมาณ : -
ปีที่สิ้นสุด : พ.ศ. 2539
สาขา NRCT : สาขาเกษตรศาสตร์และชีววิทยา
หน่วยงานระดับกรม : มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
หน่วยงานระดับกระทรวง : ทบวงมหาวิทยาลัย
ขอบเขตการวิจัย : -
วัตถุประสงค์ :
-
นักวิจัย :

บุญเทียม พันธุ์เพ็ง

ชิดชม ฮิรางะ

วิภา สุโรจนะเมธากุล

ประดิษฐ์ ครุวัณณา
สำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ (วช.)
ที่อยู่: 196 ถนนพหลโยธิน แขวงลาดยาว เขตจตุจักร กทม. 10900
ดาวน์โหลดคู่มือการใช้งาน  อีเมลล์ : ridm@nrct.go.th