ค้นหา

 การสร้างกระบวนการผลิตที่เป็นหลักประกันคุณภาพ และปริมาณของอุปทานผลไม้ประเภทที่ได้รับการคัดเลือก จากโครงการ Branding Project-Thai Produce and Grains : กรณีสับปะรดภูแล (ระยะที่ 2)
รหัส : 04065798
โครงการ : การสร้างกระบวนการผลิตที่เป็นหลักประกันคุณภาพ และปริมาณของอุปทานผลไม้ประเภทที่ได้รับการคัดเลือก จากโครงการ Branding Project-Thai Produce and Grains : กรณีสับปะรดภูแล (ระยะที่ 2)
Project : Supply Management to Ensure the Quality and Quantity of Fruits Selected Through the Branding Project-Thai Produce and Grains: The Case of Phulae Pineapple
ประเภทการวิจัย : การวิจัยประยุกต์
งบประมาณ : -
ปีที่สิ้นสุด : พ.ศ. 2550
สาขา NRCT : สาขาเกษตรศาสตร์และชีววิทยา
หน่วยงานระดับกรม : สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา
หน่วยงานระดับกระทรวง : กระทรวงศึกษาธิการ
ขอบเขตการวิจัย : -
วัตถุประสงค์ :
  1. สร้างกระบวนการผลิตสับปะรดภูแลแนวใหม่ ซึ่งจะให้หลักประกันคุณภาพและปริมาณด้านอุปทานที่สม่ำเสมอได้มาตรฐานสอดคล้องกับอุปสงค์ในตลาดหลัก ที่การวิจัยด้าน Branding ได้ดำเนินการไว้
  2. ศึกษาลักษณะประจำพันธุ์ของสับปะรดภูแลเพื่อเร่งจดทะเบียนลิขสิทธิ์ทรัพย์สินทางป
นักวิจัย :

ทรัพย์เจริญ จารุจินดา

พรสถิตย์ อัชวังกูร

พจนาถ อินทรมานนท์

ชยกฤต ม้าลำพอง

วิลาวรรณ ศิริพูนวิวัฒน์

วิภาดา แม้นวงศ์

อัชวัตร เชาว์วาทิน

สาธิต โรจนแพทย์

สิทธิชัย แก้วงาม

ณัฐ ปัญญาบาล

กฤษฎา เชาว์วาทิน

วรพงศ์ วิมลพันธุ์
สำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ (วช.)
ที่อยู่: 196 ถนนพหลโยธิน แขวงลาดยาว เขตจตุจักร กทม. 10900
ดาวน์โหลดคู่มือการใช้งาน  อีเมลล์ : ridm@nrct.go.th