ค้นหา

 การผลิตแผ่นฟิล์มไคโตซานสำหรับปิดแผล
รหัส : 04065196
โครงการ : การผลิตแผ่นฟิล์มไคโตซานสำหรับปิดแผล
Project : Production of Chitosan Film for Wound Dressing.
ประเภทการวิจัย : การวิจัยประยุกต์
งบประมาณ : -
ปีที่สิ้นสุด : พ.ศ. 2553
สาขา NRCT : สาขาเกษตรศาสตร์และชีววิทยา
หน่วยงานระดับกรม : สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง
หน่วยงานระดับกระทรวง : กระทรวงศึกษาธิการ
ขอบเขตการวิจัย : -
วัตถุประสงค์ :
  1. เพื่อผลิตแผ่นฟิล์มไคโตซานสำหรับเป็นวัสดุปิดแผล เพื่อป้องกันการปนเปื้อนจากจุลินทรีย์ก่อโรค
  2. เพื่อทดสอบคุณสมบัติเชิงกลบางประการของแผ่นฟิล์มไคโตซานที่ผลิตได้ เช่น ค่าการต้านแรงดึง ค่าการยืด ณ จุดขาด ความสามารถในการบวมน้ำ เป็นต้น
  3. ศึกษาผลของไคโตซานที
นักวิจัย :

นวลพรรณ ณ ระนอง

ดวงใจ โอชัยกุล

อุ่นเรือน เพชราวัลย์

สุพัตรา โพธิ์เอี่ยม
สำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ (วช.)
ที่อยู่: 196 ถนนพหลโยธิน แขวงลาดยาว เขตจตุจักร กทม. 10900
ดาวน์โหลดคู่มือการใช้งาน  อีเมลล์ : ridm@nrct.go.th