ค้นหา

 Resveratrol และ Phenolic Compounds ขององุ่นและไวน์ผลิตใน มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี : การศึกษาเชิงคุณภาพและสุขภาพ
รหัส : 04063920
โครงการ : Resveratrol และ Phenolic Compounds ขององุ่นและไวน์ผลิตใน มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี : การศึกษาเชิงคุณภาพและสุขภาพ
Project : Resveratrol and Other Phenolic Compounds of Grapes and Wines Produced at Suranaree University of Technology : Studies on Qualities and Health Aspects.
ประเภทการวิจัย : การวิจัยประยุกต์
งบประมาณ : -
ปีที่สิ้นสุด : พ.ศ. 2553
สาขา NRCT : สาขาเกษตรศาสตร์และชีววิทยา
หน่วยงานระดับกรม : มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี
หน่วยงานระดับกระทรวง : กระทรวงศึกษาธิการ
ขอบเขตการวิจัย : -
วัตถุประสงค์ :
  1. เพื่อให้ทราบคุณภาพและปริมาณสารประกอบ Trans-Resveratral และ Phenolic Compounds อื่น ๆ ขององุ่น และไวน์ที่ปลูกและผลิตในประเทศไทย โดยเน้นสายพันธุ์ที่ปลูกได้ใน มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี
  2. เพื่อให้ทราบการเปลี่ยนแปลงของปริมาณสารประกอบเหล่านี้ที่เกิดขึ้นเ
นักวิจัย :

กนกอร อินทราพิเชฐ

กรกช อินทราพิเชฐ
สำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ (วช.)
ที่อยู่: 196 ถนนพหลโยธิน แขวงลาดยาว เขตจตุจักร กทม. 10900
ดาวน์โหลดคู่มือการใช้งาน  อีเมลล์ : ridm@nrct.go.th